I. Základné ustanovenia

 1. Osobné údaje

Odpovede na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v našej Politike ochrany súkromia.

 1. Informácie O Ochrane Osobných Údajov
 2. Tieto Informácie o ochrane osobných údajov (ďalej len “Informácie”) slúžia na informovanie dotknutých osôb o spracovaní ich osobných údajov, ktoré budú spoločnosti

MISSARIO s.r.o., IČ: 08987262

se sídlem na adrese: Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

spoločnosť zapísanie v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 71016 (ďalej len “MISSARIO”), poskytnuté v súvislosti s používaním webových stránok https://misseco.cz/ s uzavretím kúpnej zmluvy alebo za iným účelom.

 1. Spoločnosť MISSARIO spracováva všetky osobné údaje svojich zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”).
 2. Spoločnosť MISSARIO prijala opatrenia na zabezpečenie osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom a dbá na dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti a ďalších pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

II. Spracovanie Osobných Údajov

  1. „Zákazníkom“ sa na účely tejto informácie rozumejú fyzické osoby po dovŕšení veku 16 rokov, ktoré sú užívateľmi internetovej predajne a webových stránok MISSARIO, a ich osobné údaje sú spoločnosťou MISSARIO spracovávané v zmysle článku 4 ods. 2 Nariadenia a § 5 písm. e) Zákona. Zákazník je zúčastnenou stranou v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia a § 5 písm. n) Zákona. Spoločnosť MISSARIO je „Prevádzkovateľom“ v zmysle § 4 ods. 7 Nariadenia a § 5 písm. o) Zákona.
  1. Kontaktné údaje Správca:

   

  MISSARIO s.r.o.

  IČ: 08987262

  Adresa sídla:

  Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava

   

  1. Na internetovej stránke (ďalej len „webová stránka“) sú použité materiály, ako sú obrázky, fotografie, grafika, logá, videá, filmy, zvukové súbory a text (ďalej len „materiál“). Materiál je majetkom spoločnosti MISSARIO s. „MISSARIO“), je chránený ustanoveniami zákona a vychádza z osobných práv existujúcich podľa slovenského a medzinárodného práva. Akékoľvek použitie materiálu nad rámec osobných účelov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti. To isté platí aj pre akékoľvek zmeny materiálu, najmä preklady alebo inú formu spracovania, a na odovzdávanie materiálu ďalším osobám.

III. Použití Cookies

   1. Webové stránky spoločnosti MISSARIO, https://misseco.sk/ saukladajú v súlade s platnou právnou úpravou na zariadení používateľov webových stránok súbory, všeobecne nazývané cookies.
   • Čo sú cookies?

    

   Cookies sú malé dátové súbory, ktoré server umiestňuje do počítača či mobilného zariadenia pri načítaní webovej stránky. Tieto súbory umožňujú bežné fungovanie webových stránok, umožňujú webovej stránke zapamätať si úkony, nastavenia či preferencie užívateľa. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo pre počítač či mobilné zariadenia, majú však význam pre ochranu súkromia, pretože umožňujú ukladať informácie o používaní webu.

   Spoločnosť MISSARIO, používa na svojich webových stránkach cookies najmä na účely riadneho fungovania webových stránok a prispôsobenia obsahu webových stránok preferenciám používateľa.

   Aké cookies používajú tieto webové stránky:

   Cookies umožňujúce základné fungovanie webu

   Tieto cookies sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok a súhlas používateľa s týmito cookies nie je vyžadovaný.

   1. Výkonnostné cookies

   Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach. Otvorením webových stránok dávate súhlas s umiestnením týchto cookies vo Vašom zariadení. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom návštevník používa webové stránky, napríklad, ktoré stránky najčastejšie navštevujete a či dostávate z webovej stránky chybové správy. Tieto cookies nezhromažďujú identifikačné údaje o užívateľovi, všetky informácie sú agregované, a teda anonymné. Tieto cookies sa používajú iba na zlepšenie fungovania webových stránok.

   1. Funkčné cookies

   Tieto cookies si pamätajú vaše voľby a na základe toho zlepšujú váš užívateľský komfort pri používaní webových stránok. Otvorením webových stránok dávate súhlas s umiestnením týchto cookies vo Vašom zariadení.

   Funkčné cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si vaše voľby alebo aktuálny stav stránok (napr. Posledná zobrazená upútavka, typ zariadenia na zobrazenie webu) a tým rozširujú funkcionality stránok, ktoré vám viac vyhovujú. Tieto cookies si môžu tiež zapamätať zmeny vo veľkosti písma, fontu a ďalších častí webových stránok tak, ako si ich používateľ prispôsobil. Informácie zhromažďované prostredníctvom týchto cookies môžu byť anonymné a nesledujú vaše aktivity pri návšteve iných webových stránok.

   Cookies umožňujúce zacielenie on-line reklamy

   Tieto cookies zhromažďujú informácie o Vašich zvyklostiach pri vyhľadávaní a podľa toho cielia reklamné oznámenie relevantné k Vašim záujmom a Vašej osobe. Tieto cookies sú využívané so zámerom lepšieho zacielenia reklamy na používateľa. Tiež sa využívajú na obmedzenie počtu reklamných oznámení voči jednému užívateľovi a zefektívňujú reklamné kampane. Tieto cookies sú spravidla umiestňované na webové stránky tretími stranami, so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok. Cookies si zapamätajú, že používateľ stránku navštívil a túto informáciu potom zdieľajú s ďalšími subjektmi. Veľmi často sú potom tieto cookies spojené s funkcionalitou stránok zabezpečovanou ďalším subjektom.

   1. Cookies tretích strán

   Spoločnosť MISSARIO umožňuje niektorým obchodným partnerom, aby prostredníctvom jej webových stránok používali cookies, vďaka ktorým potom môžu spoločnosti poskytovať vybrané služby. Ide najmä o služby v oblasti analýz návštevnosti webu, trhu a marketingovej činnosti. Ďalej napr. spoločnosť MISSARIO používa Google Analytics na sledovanie návštevnosti a prevádzky webových stránok.

   1. Ako zamedziť používaniu cookies

   Ukladaniu a používaniu cookies je možné zabrániť nastavením webového prehliadača užívateľa. Webový prehliadač je možné spravidla nastaviť tak, aby sa vždy pred každým uložením cookies spýtal, či si užívateľ praje cookies uložiť, prípadne je možné v rámci nastavenia prehliadača ukladanie cookies úplne zablokovať. V týchto prípadoch však hrozí, že časti webových stránok nebudú plne funkčné. Prostredníctvom webového prehliadača je možné tiež už uložené cookies zo zariadenia vymazať. Pre viac informácií na obmedzenie používania cookies je možné navštíviť webové stránky www. Tieto stránky neprevádzkuje spoločnosť MISSARIO a nenesie teda zodpovednosť za ich obsah.

Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

2. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.