1. Osobné údaje

Odpovede na otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v našej Politike ochrany súkromia.

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto Informácie o ochrane osobných údajov (ďalej len “Informácie”) slúžia na informovanie dotknutých osôb o spracovaní ich osobných údajov, ktoré budú v databáze spoločnosti Tomasz Dabrowa – Miss Eco, IČO: 53 944 658, so sídlom na adrese: Závadka č. 186, 053 33 Nálepkovo (ďalej len “Tomasz Dabrowa – Miss Eco”), poskytnuté v súvislosti s používaním webových stránok https://misseco.sk/s uzatvorením kúpnej zmluvy či za iným účelom.

Spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco spracováva všetky osobné údaje svojich zákazníkov v súlade s právnymi predpismi, a to predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, na základe smernice 95/46 / ES (ďalej len “Nariadenie”) a zákona č. 18/2018 Zb., O ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”).

Spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco prijala opatrenia na zabezpečenie osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom a dbá na dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti a ďalších pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

“Zákazníkom” sa pre účely tejto informácie rozumejú fyzické osoby po dovŕšení veku 16 rokov, ktoré sú používateľmi internetovej predajne a webových stránok Tomasz Dabrowa – Miss Eco, a ich osobné údaje sú spoločnosťou Tomasz Dabrowa – Miss Eco spracovávané v zmysle článku 4 ods. 2 Nariadenie a § 5 písm. e) Zákona. Zákazník je fyzickou alebo právnou osobou v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenie a § 5 písm. n) Zákona.

Spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco je “Prevádzkovateľom” v zmysle § 4 ods. 7 Nariadenie a § 5 písm. o) Zákona.

 

Kontaktné údaje:

Tomasz Dabrowa – Miss Eco,

IČO: 53 944 658

Adresa sídla:

Závadka č.186

053 33 Nálepkovo

2. Obsah

Na internetovej stránke (ďalej len “webová stránka”) sú použité materiály, ako sú obrázky, fotografie, grafika, logá, videá, filmy, zvukové súbory a text (ďalej len “materiál”). Materiál je majetkom spoločnosti Tomasz Dabrowa – Miss Eco, IČO: 53 944 658, so sídlom na adrese: Závadka č.186, 053 33 Nálepkovo, ďalej len ako spol. “Tomasz Dabrowa – Miss Eco”), je chránená ustanoveniami zákona a vychádza z osobných práv existujúcich podľa českého a medzinárodného práva. Akékoľvek použitie materiálu nad rámec osobných účelov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti. To isté platí aj pre akékoľvek zmeny materiálu, najmä preklady alebo inú formu spracovania, a na odovzdávanie materiálu ďalším osobám.

3. Obmedzenie zodpovednosti

Pokiaľ si užívateľ materiál stiahne alebo ho použije v akejkoľvek inej forme, robí tak na svoje vlastné riziko. Spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco nebude zodpovedná za akékoľvek straty, ktoré užívateľovi v tejto súvislosti vzniknú, najmä ak sa to týka dát, hardvéru alebo softvéru. Zodpovednosť za úmyselné konanie alebo hrubú nedbanlivosť nebude spoločnosť zodpovedná. Tomasz Dabrowa – Miss Eco neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv tretích strán.

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach boli zostavené a skontrolované s riadnou starostlivosťou. Spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco však nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ich presnosť, aktuálnosť a úplnosť. Tieto webové stránky sú určené pre poskytovanie všeobecných informácií a žiadnym spôsobom nenahrádzajú rady lekára alebo špecialistu.

4. Hodnotenie

Registrovaní užívatelia majú príležitosť hodnotiť obsah webových stránok s ohľadom na produkty, pracovné postupy a ďalšie aspekty. Ak používateľ zadá svoje hodnotenie, poskytuje tým spoločnosti Tomasz Dabrowa – Miss Eco právo toto hodnotenie na akomkoľvek mieste bezplatne po neobmedzenú dobu použiť. Tomasz Dabrowa – Miss Eco môže hodnotenie neobmedzene zverejňovať a distribuovať, tj. vo všetkých formách použitia a prostredníctvom všetkých on-line i off-line médií. Okrem toho bude spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco oprávnená hodnotenie skrátiť. Pokiaľ užívateľ pri hodnotení uvedie svoje meno, bude spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco oprávnená, nie však povinná, meno používateľa pri zverejnení hodnotení uviesť. Odoslaním hodnotenia a / alebo komentára používateľ tiež zaručuje, že vedome neuvedie nepresné hodnotenie, ani že neuvedie hodnotenia, ktoré (a) porušuje český autorský zákon alebo akákoľvek iné práva tretích strán; (B) porušuje ustanovenia zákonov alebo právnych predpisov; (C) bude v rozpore s dobrými mravmi, morálnymi pravidlami, ohováračské, urážajúce, či diskriminačné pre akúkoľvek osobu alebo firmu; (D) za ktoré od tretej osoby dostal platbu alebo inú odmenu; (E) obsahuje informácie týkajúce sa iných webových stránok, adresy, e-mailové adresy, kontaktné údaje alebo telefónne čísla; alebo (e) obsahuje počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory. Tomasz Dabrowa – Miss Eco si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek hodnotenie s nelegálnym obsahom, najmä diskriminačné hodnotenie, hodnotenie propagujúce násilie, pornografické či rasistické hodnotenie, alebo hodnotenie obsahujúce reťazové listy, hromadný mailing alebo iné formy spamu, alebo taký obsah na webových stránkach nezverejňovať.

5. Právne dôsledky

Tomasz Dabrowa – Miss Eco si vyhradzuje právo zablokovať prístup užívateľa do užívateľskej zóny v prípade, že užívateľ poruší tieto všeobecné podmienky používania a / alebo akékoľvek zákonné ustanovenie. V takom prípade nebude prístup do tejto oblasti naďalej umožnený a akékoľvek ďalšie používanie v zmyśle zákona bude neoprávnené. Tomasz Dabrowa – Miss Eco si vyhradzuje právo neoprávnené používanie a akékoľvek porušenie práv stíhať a vymáhať prípadné nároky, čo platí najmä pre porušenie osobných práv, ochranných známok, vzorov, autorských práv a ďalších práv z duševného vlastníctva vyplývajúcich z občianskeho alebo trestného práva.

Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v týchto všeobecných podmienkach používanie nemá vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení všeobecných podmienok používania.

6. Registrácia zákazníka

Ak sa zákazník registruje prostredníctvom internetovej stránky https://misseco.sk/budú v súvislosti s touto registráciou spracované jeho osobné údaje, a to na účely, ku ktorým poskytol zákazník pri registrácii súhlas. Zakliknutím políčka “súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely zákaznická registrácia” a potvrdením tlačidlom “Registrovať sa” vyjadruje zákazník slobodný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely registrácie (t.j. vytvorenie, vedenie a zmeny zákazníckeho účtu, zariadenie do vernostného programu, získanie a uplatnenie bonusov a pod.) a interné analýzy dát. Zakliknutím ďalších políčok súhlasov uvedených v registračnom formulári alebo zákazníckom účte, vyjadruje zákazník slobodný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, ktorý je vždy uvedený pri príslušnom políčku (napr. zasielanie obchodných oznámení). Osobné údaje zákazníka budú spracovávané len na účely, ku ktorým poskytne súhlas (pri ktorých zaklikne príslušné políčko alebo vyberie príslušnú možnosť). Pokiaľ zákazník zaklikne len niektoré políčka alebo vyberie len jednu z možností, budú jeho osobné údaje, okrem účelu registrácie, vedenie a zmien zákazníckeho účtu, spracúvať len na účely uvedené v políčkach, ktoré vybral. Pokiaľ zákazník neklikne na žiadnej z uvedených políčok na výber, budú jeho osobné údaje spracúvajú iba na účely registrácie.

 

Zákazník môže registráciu kedykoľvek zrušiť, a to výslovným a určitým prejavom v písomnej podobe, adresovaným spoločnosti Tomasz Dabrowa – Miss Eco, a to poštou alebo elektronicky na e-mail: kontakt@misseco.sk

Zrušením registrácie bude ukončené spracovávanie osobných údajov zákazníka pre všetky účely, ku ktorým zákazník udelil v súvislosti s registráciou súhlas. Zrušenie registrácie je bezplatné.

7. Uzavretie kúpnej zmluvy

Pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu Tomasz Dabrowa – Miss Eco na adrese https://misseco.sk/ je medzi zákazníkom, ako kupujúcim, a spoločnosťou Tomasz Dabrowa – Miss Eco, ako predávajúcim, uzatvorená kúpna zmluva. Pre uzatvorenie a realizáciu kúpnej zmluvy sú spoločnosťou Tomasz Dabrowa – Miss Eco, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenie a s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, spracovávané osobné údaje zákazníka. Realizáciou kúpnej zmluvy sa rozumie predovšetkým vybavenie objednávky, plnenie zahrnuté v zmluve, napr. súvisiace komunikácie so zákazníkom, odovzdanie objednávky spoločnosti zabezpečujúce prepravu tovaru, vedenie príslušnej evidencie na účely reklamácií, vedenie účtovníctva, atď.

 

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

 

Zákazník môže kedykoľvek uplatniť svoje právo na prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenie; § 21 Zákona), právo na ich opravu (čl. 16 Nariadenie; § 22 Zákona), právo na ich vymazanie (čl. 17 Nariadenie; § 23 zákona), právo na ich obmedzené spracovanie (čl. 18 Nariadenie; § 24 zákona), právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenie).

 

Zákazník je najmä oprávnený kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ si zákazník nepraje ďalej zasielať obchodné oznámenia, je oprávnený obrátiť sa na Tomasz Dabrowa – Miss Eco na e-mailovú adresu: kontakt@misseco.sk a zasielanie bude ukončené.

 

Zákazník je oprávnený požadovať prístup k osobným údajom, požadovať opravu či aktualizáciu osobných údajov, požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, požiadať o vymazanie alebo obmedzenia spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, ukončenie spracovania jeho osobných údajov a / alebo ich likvidáciu, požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na emailovú adresu: kontakt@misseco.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Tomasz Dabrowa – Miss Eco. V záujme čo najrýchlejšieho zjednanie nápravy však odporúčame najskôr kontaktovať Tomasz Dabrowa – Miss Eco.

8. Použitie Cookies

Webové stránky spoločnosti Tomasz Dabrowa – Miss Eco, https://misseco.sk/ ukladajú v súlade s platnou právnou úpravou na zariadení užívateľov webových stránok súbory, všeobecne nazývané cookies.

 

ČO SÚ COOKIES?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré server umiestňuje do počítača či mobilného zariadenia pri načítaní webovej stránky. Tieto súbory umožňujú bežné fungovanie webových stránok, umožňujú webovej stránke zapamätať si úkony, nastavenie či preferencie používateľa. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo pre počítač či mobilné zariadenie, majú však význam pre ochranu súkromia, pretože umožňujú ukladať informácie o používaní webu.

 

Spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco, používa na svojich webových stránkach cookies najmä na účely riadneho fungovania webových stránok a prispôsobenie obsahu webových stránok preferenciám užívateľa.

 

Aké cookies používajú tieto webové stránky:

Cookies umožňujú základné fungovanie webu

 

Tieto cookies sú bezpodmienečne nutné pre fungovanie webových stránok a súhlas užívateľa s týmito cookies nie je vyžadovaný. Bez týchto cookies nebudú niektoré funkcie webových stránok možné.

 

Výkonnostné cookies

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach. Otvorením webových stránok dávate súhlas s umiestnením takýchto cookies vo Vašom zariadení. Tieto súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, akým spôsobom návštevník používa webové stránky, napríklad, ktoré stránky najčastejšie navštevuje a či dostávate z webovej stránky správy. Tieto cookies nezhromažďujú identifikačné údaje o užívateľovi, všetky informácie sú agregované, a teda anonymné. Tieto cookies sa používajú iba na zlepšenie fungovania webových stránok.

 

Funkčné cookies

Tieto cookies si pamätajú vaše voľby a na základe toho zlepšujú váš užívateľský komfort pri používaní webových stránok. Otvorením webových stránok dávate súhlas s umiestnením takýchto cookies vo Vašom zariadení.

 

Funkčné cookies umožňujú webovej stránke zapamätať si vaše voľby alebo aktuálny stav stránok (napr. posledná zobrazená upútavka, typ zariadenia pre zobrazenie webu) a tým rozširujú funkcionality stránok, ktoré vám viac vyhovujú. Tieto cookies si môžu tiež zapamätať zmeny vo veľkosti písma, fontu a ďalších častí webových stránok tak, ako si ich užívateľ prispôsobil. Informácie zhromažďované prostredníctvom týchto cookies môžu byť anonymné a nesledujú vaše aktivity pri návšteve iných webových stránok.

 

Cookies umožňujúce cielenie on-line reklamy

Tieto cookies zhromažďujú informácie o Vašich zvyklostiach pri vyhľadávaní a podľa toho cielia reklamné oznámenie relevantné k Vašim záujmom a Vašej osobe. Tieto cookies sú využívané so zámerom lepšieho cielenia reklamy na používateľa. Tiež sa využívajú pre obmedzenie počtu reklamných oznámení voči jednému používateľovi a zefektívňujú reklamné kampane. Tieto cookies sú spravidla umiestňované na webovej stránke tretími stranami, so súhlasom prevádzkovateľa webových stránok. Cookies si zapamätajú, že používateľ stránku navštívil a túto informáciu potom zdieľajú s ďalšími subjektmi. Veľmi často sú potom tieto cookies spojené s funkcionalitou stránok zabezpečované ďalším subjektom.

 

Cookies tretích strán

Spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco umožňuje niektorým obchodným partnerom, aby prostredníctvom jej webových stránok používali cookies, vďaka ktorým potom môžu spoločnosti poskytovať vybrané služby. Ide najmä o služby v oblasti analýz návštevnosti webu, trhu a marketingové činnosti. Ďalej napr. Spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco používa Google Analytics na sledovanie návštevnosti a prevádzky webových stránok.

 

Ako zamedziť používanie cookies

Ukladanie a používanie cookies možno zabrániť nastavením webového prehliadača užívateľa. Webový prehliadač možné spravidla nastaviť tak, aby sa vždy pred každým uložením cookies opýtal, či si užívateľ praje cookies uložiť, prípadne možno v rámci nastavenia prehliadača ukladania cookies úplne zablokovať. V týchto prípadoch však hrozí, že časti webových stránok nebudú plne funkčné. Prostredníctvom webového prehliadača možno tiež už uložené cookies zo zariadenia vymazať. Pre viac informácií na obmedzenie používania cookies je možné navštíviť webové stránky www. Tieto stránky neprevádzkuje spoločnosť Tomasz Dabrowa – Miss Eco a nenesie teda zodpovednosť za ich obsah.

9. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetovej predajne Tomasz Dabrowa – Miss Eco sú záväzné. Zadaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom a pravidlami motivačného programu, a súhlasí s nim.

Ak je zákazníkom spotrebiteľ, kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky zákazníkom a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.

Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je zákazníkom podnikateľ, je ním odoslaná objednávka tovaru návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného potvrdenia (prijatie) objednávky zo strany predávajúceho zákazníkovi podnikateľovi.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov predpísaných údajov a náležitostí.

V prípade zákazníka spotrebiteľa je miestom dodania tovaru adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny.

Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne Tomasz Dabrowa – Miss Eco dáva zákazník predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o zákazníkovi a jeho nákupoch v zmysle článku F – Ochrana osobných údajov.

Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

Ceny, zľavy a platnosť ponuky. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na https://misseco.sk/, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny v internetovej predajni Tomasz Dabrowa – Miss Eco sú konečné vrátane DPH. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zaistí aktuálnosť uverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovar v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemožno kombinovať a sčítať, pokiaľ nie je uvedené inak.

Storno objednávky – Objednávku môže zákazník stornovať e-mailom či telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktné údaje. Storno objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym emailom na emailovú adresu uvedenú zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia objednávky zákazníka spotrebiteľa / potvrdenia objednávky zákazníka podnikateľa, a to v prípade, že:

objednávaný tovar nie je na sklade, už sa nevyrába či je inak nedostupný,

cena objednávaného tovaru, ktorý nie je u dodávateľa na sklade, sa výrazným spôsobom zvýšila zo strany výrobcu,

objednávané tovaru – rovnaký typ, model – je dlhodobo reklamovaný z dôvodu výskytu chýb.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru. V prípade nemožnosti dodať zákazníkovi tovar, predávajúci zákazníka o tejto skutočnosti okamžite informuje a ak sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení, do 15 dní zákazníkovi vráti ním zaplatenú cenu za tovar.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník.

10. Reklamácia A Záruka Tovaru

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne Tomasz Dabrowa – Miss Eco a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tovar sa dá reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku uvedeného nižšie.

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Ak dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje doba trvania (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a možno ho používať.

Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25 ° C.

Ak je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, s prihliadnutím na upresnenie v reklamačnom poriadku.

Ak je zákazníkom osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, riadia sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka.

11. Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť na adresu:

Pokiaľ sa spotrebiteľ rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predávajúcemu pred uplynutím 14 dní (štrnásť).

V prípade odstúpenia od zmluvy nesie zákazník / spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi spolu s uhradenou kúpnou cenou tovaru aj ním uhradené náklady na dodanie tovaru, a to do výšky zodpovedajúcej nákladom na dodanie tovaru najlacnejším spôsobom, ktorý predávajúci ponúka. K zásielke, prostredníctvom, ktorej je vrátený tovar musia byť priložené všetky dokumenty vrátane faktúry, alebo musí byť kupna zmluva bezpochyby preukázaná.

 

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v neporušenom originálnom obale, v stave a hodnote, v akom ho prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný, používaný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o sumu zodpovedajúcu nákladom na uvedenie tovaru do pôvodného stavu a vzniknutej škode na tovare.

 

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy bankovým prevodom na účet, ktorý písomne uvedie predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi / spotrebiteľovi skôr, než mu zákazník / spotrebiteľ tovar doručí na správnu vyššie uvedenú kontaktnú adresu.

 

Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného v internetovej predajni Tomasz Dabrowa – Miss Eco (kozmetické produkty), zdôrazňujeme, že nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť.

 

Zákazník berie na vedomie, že ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, darovacia zmluva medzi predávajúcim a zákazníkom je uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a zákazník je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

Odstúpením od zmluvy ohľadne tovaru uhradeného prostredníctvom bonusových poukážok nevzniká zákazníkovi nárok na opätovné pripísanie kreditu. Pravidlá nakladania s bonusovým kreditom sú obsiahnuté v Pravidlách motivačného programu.

 

Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dohodnuté, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:

 

na poskytovanie služieb, ak ich plnenie bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,

na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho,

na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu (potraviny, tabakové výrobky a iné vymedzené zákonom),

na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal,

na dodávku novín, periodík a časopisov,

na dodávku cien z hier alebo lotérií.

12. Povinnosti Predávajúceho

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, 22a) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom spotrebiteľom nedohodne inak.

13. Povinnosti Zákazníka

V prípade, že tovar javí v okamihu doručenia viditeľné známky poškodenia, je zákazník oprávnený tovar neprevziať, je však povinný spísať o poškodení zásielky s doručovateľom protokol. Po prevzatí je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch telefonicky či na e-mailovú adresu: kontakt@misseco.sk

 

Pre riadne vybavenie reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar dodávateľovi, a to poštou (ako obchodný balík), prípadne osobným doručením, a to na adresu pre zaslanie reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar nie je možné zaslať na dobierku.

 

Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť (doručiť) stručný opis nedostatku.

14. Práva Zákazníka v prípade nezhody tovaru s kúpnou zmluvou

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi spotrebiteľovi za to, že predávaná vec je pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

 

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré predávajúci popisuje a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

 

V prípade, že vec pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky spotrebiteľa buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak takýto postup nie je možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. 15. Reklamácia uplatnená v záručnej lehote

V prípade, že sa po prevzatí tovaru zákazníkom spotrebiteľom vyskytnú v záručnej lehote nedostatky tovaru, môže zákazník uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. reklamáciu.

 

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku zákazníkom / spotrebiteľom. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Ak dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje doba trvania (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a možno ho používať. Predajca zodpovedá za všetky nedostatky produktu, ktoré tovar má pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty. Nevzťahuje sa však na nedostatky spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo bežným opotrebovaním.

 

Pokiaľ zákazník spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Pokiaľ zákazník spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka / spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady spojené s odborným posúdením.

 

Pokiaľ zákazník / spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, nesie predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

 

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

15. Reklamácia uplatnená v záručnej lehote

V prípade, že sa po prevzatí tovaru zákazníkom vyskytnú v záručnej lehote závady tovaru, môže si zákazník uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

 

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku zákazníkom / spotrebiteľom. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Ak dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje doba trvania (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a možno ho používať. Predajca zodpovedá za všetky nedostatky produktu, ktoré tovar má pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty. Nevzťahuje sa však na nedostatky spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo bežným opotrebovaním.

 

Pokiaľ zákazník spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Pokiaľ zákazník spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka / spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady spojené s odborným posúdením.

 

Pokiaľ zákazník / spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, nesie predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

Ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná lehota pred dňom uplatnenia reklamácie – záruka zanikla.

Nedostatok vznikol nevhodným používaním tovaru.

Nedostatok vznikol nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.

Nedostatok vznikol neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Nedostatok vznikol prevedením neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez povolenia výrobcu.

Tovar bol poškodený živlami.

V prípade reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov na doručenie reklamovaného tovaru v nutnej výške. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že predávajúci uhradí zákazníkovi účelne vynaložené náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu, len na základe daňového dokladu preukazujúceho výšku skutočne vynaložených nákladov na doručenie.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24. 5. 2018

17. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky zákazníkom.

Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Tieto obchodné podmienky, pravidlá motivačného programu a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy.

Súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok a pravidlá motivačného programu.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom text úplného znenia platných VOP je povinný zverejniť na stránkach internetovej predajne Tomasz Dabrowa – Miss Eco.

Všetky želanie, podnety či sťažnosti zákazníkov predávajúci prijíma na elektronickej alebo poštovej adrese uvedenej v časti A týchto VOP v sekcii “kontaktné údaje”.

Všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou či používaním internetového obchodu Tomasz Dabrowa – Miss Eco na internetovej stránke: https://misseco.sk/sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadné súdne spory z týchto právnych vzťahov bude rozhodovať slovenskými súdmi.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 24.05.2018.