Všeobecné obchodné podmienky

                                     OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané podľa § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“)

MISSARIO s.r.o., IČO: 08987262

adresa: Dobrovského 874/29, Prívoz, 702 00 Ostrava

e-mail: kontakt@misseco.sk (ďalej len „predávajúci“)

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https ://misseco.sk/ (ďalej len „internetový obchod“).

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 1. Informácie o tovare a cenách

Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností, sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dohodnutie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Hodnotenie

Registrovaní užívatelia majú príležitosť hodnotiť obsah webových stránok s ohľadom na výrobky, pracovné postupy a ďalšie aspekty. Pokiaľ užívateľ zadá svoje hodnotenie, poskytuje tým spoločnosti MISSARIO právo toto hodnotenie na akomkoľvek mieste bezplatne po neobmedzenú dobu použiť. MISSARIO môže hodnotenie neobmedzene zverejňovať a distribuovať, tj vo všetkých formách použitia a prostredníctvom všetkých on-line aj off-line médií. Okrem toho bude spoločnosť MISSARIO oprávnená hodnotenie skrátiť. Pokiaľ užívateľ pri hodnotení uvedie svoje meno, bude spoločnosť MISSARIO oprávnená, nie však povinná, meno užívateľa pri zverejnení hodnotenia uviesť. Odoslaním hodnotenia a/alebo komentára užívateľ tiež zaručuje, že vedome neuvedie nepresné hodnotenie, ani že neuvedie hodnotenie, ktoré

 

(a) porušuje český autorský zákon alebo akékoľvek iné práva tretích strán;

 

(b) porušuje ustanovenia zákonov alebo právnych predpisov;

 

(c) bude v rozpore s dobrými mravmi, morálnymi pravidlami, ohováračské, hanlivé, urážajúce, či diskriminačné pre akúkoľvek osobu alebo firmu;

 

(d) za ktoré od tretej osoby dostal platbu alebo inú odmenu;

 

(e) obsahuje informácie týkajúce sa iných webových stránok, adresy, e-mailovej adresy, kontaktné údaje alebo telefónne čísla; alebo

 

(f) obsahuje počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory. MISSARIO si vyhradzuje právo zmazať akékoľvek hodnotenia s nezákonným obsahom, najmä diskriminačné hodnotenia, hodnotenia propagujúce násilie, pornografické či rasistické hodnotenia, alebo hodnotenia obsahujúce reťazové listy, hromadný mailing alebo iné formy spamu, alebo takýto obsah na webových stránkach nezverejňovať.

 1. Registrácia zákazníka
 2. Pokiaľ sa zákazník registruje prostredníctvom internetovej stránky https://misseco.sk/ budú v súvislosti s touto registráciou spracované jeho osobné údaje, a to na účely, na ktoré poskytol zákazník pri registrácii súhlas. Zakliknutím políčka „súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely zákazníckej registrácie“ a potvrdením tlačidlom „REGISTROVAŤ SA“ vyjadruje zákazník slobodný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely registrácie (tj vytvorenie, vedenie a zmeny zákazníckeho účtu, zariadenia do vernostného programu, získanie a uplatnenie bonusov a pod.) a internej analýzy dát. Zakliknutím ďalších políčok súhlasov uvedených v registračnom formulári alebo zákazníckom účte, vyjadruje zákazník slobodný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, ktorý je vždy uvedený pri príslušnom políčku (napr. Zasielanie obchodných oznámení). Osobné údaje zákazníka budú spracovávané iba na účely, na ktoré poskytne súhlas (pri ktorých zaklikne príslušné políčko alebo vyberie príslušnú možnosť). Pokiaľ zákazník zaklikne len niektoré políčka alebo vyberie len niektorú z možností, budú jeho osobné údaje, okrem účelu registrácie, vedenia a zmien zákazníckeho účtu, spracovávané iba na účely uvedené v políčkach, ktoré vybral. Pokiaľ zákazník neklikne na žiadne z uvedených políčok na výber, budú jeho osobné údaje spracovávané iba pre účely registrácie.

 

Zákazník môže registráciu kedykoľvek zrušiť, a to výslovným a určitým prejavom v písomnej podobe, adresovaným spoločnosti MISSARIO, a to poštou alebo elektronicky na e-mail: kontakt@misseco.sk

Zrušením registrácie bude ukončené spracovávanie osobných údajov zákazníka na všetky účely, na ktoré zákazník udelil v súvislosti s registráciou súhlas. Zrušenie registrácie je bezplatné.

 

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 2. Pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu MISSARIO na adrese https://misseco.sk/ je medzi zákazníkom, ako kupujúcim, a spoločnosťou MISSARIO, ako predávajúcim, uzatvorená kúpna zmluva. Na uzatvorenie a realizáciu kúpnej zmluvy sú spoločnosťou MISSARIO, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie as § 13 ods. 1 písm. b) Zákona, spracovávané osobné údaje zákazníka. Realizáciou kúpnej zmluvy sa rozumie predovšetkým vybavenie objednávky, plnenie zahrnuté v zmluve, napr. súvisiaca komunikácia so zákazníkom, odovzdanie objednávky spoločnosti zaisťujúcej prepravu tovaru, vedenie príslušnej evidencie na účely reklamácií, vedenie účtovníctva, atď.

 

Práva zákazníka ako dotknutej osoby

Zákazník môže kedykoľvek uplatniť svoje právo na prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 Nariadenia; § 21 Zákona), právo na ich opravu (čl. 16 Nariadenia; § 22 Zákona), právo na ich vymazanie (čl. 17 Nariadenia; § 23 zákona), právo na ich obmedzené spracovanie (čl. 18 Nariadenia; § 24 zákona), právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 Nariadenia).

 

Zákazník je najmä oprávnený kedykoľvek bezplatne odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ si zákazník nepraje ďalej zasielať obchodné oznámenie, je oprávnený obrátiť sa na MISSARIO na e-mailovú adresu: kontakt@misseco.sk a zasielanie bude ukončené.

Zákazník je oprávnený požadovať prístup k osobným údajom, požadovať opravu či aktualizáciu osobných údajov, požadovať doplnenie neúplných osobných údajov, požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracovania, vzniesť námietku proti spracovaniu, ukončenie spracovania jeho osobných údajov a/alebo ich likvidáciu, požiadať o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na emailovú adresu: kontakt@misseco.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla MISSARIO. V záujme čo najrýchlejšieho zjednania nápravy však odporúčame najskôr kontaktovať MISSARIO.

Všetky obednávky podané prostredníctvom internetovej predajne MISSARIO sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom a pravidlami motivačného programu, a súhlasí s nimi.

Pokiaľ je zákazníkom spotrebiteľ, kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky zákazníkom a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie objednávky predávajúci obratom potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zákazníkom uvedenú e-mailovú adresu.

Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov.

Pokiaľ je zákazníkom podnikateľ, je ním odoslaná objednávka tovaru návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia záväzného potvrdenia (prijatia) objednávky zo strany predávajúceho zákazníkovi podnikateľovi.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

V prípade zákazníka spotrebiteľa je miestom dodania tovaru adresa uvedená zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na zákazníka prevzatím tovaru a zaplatením kúpnej ceny.

Vyplnením registračného formulára či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne MISSARIO dáva zákazník predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o zákazníkovi ao jeho nákupoch v zmysle článku F – Ochrana osobných údajov.

Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom.

Ceny, zľavy a platnosť ponuky. Predávajúci je viazaný svojou ponukou po dobu jej zverejnenia na https://misseco.sk/, pokiaľ nie je priamo v ponuke uvedené inak. Všetky ceny vrátane akčných cien a ponúk platia do odvolania alebo vypredania zásob. Predávajúci zaistí aktuálnosť zverejnenej ponuky bez zbytočného odkladu. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nie je možné kombinovať a sčítať, pokiaľ nie je uvedené inak.

Storno objednávky – Objednávku môže zákazník stornovať e-mailom alebo telefonicky, a to 24 hodín od odoslania objednávky. Podmienkou stornovania objednávky je uvedenie čísla objednávky a kontaktného údaja. Storno objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym emailom na emailovú adresu uvedenú zákazníkom v registračnom formulári alebo formulári objednávky.

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 24 hodín od doručenia objednávky zákazníka spotrebiteľa / potvrdenie objednávky zákazníka podnikateľa, a to v prípade, že:

objednávaný tovar nie je na sklade, už sa nevyrába či je inak nedostupný,

cena objednávaného tovaru, ktorý nie je u dodávateľa na sklade, sa výrazným spôsobom zvýšila zo strany výrobcu,

objednávaný tovar – rovnaký typ, model – je dlhodobo reklamovaný z dôvodu výskytu chýb.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude predávajúci kontaktovať zákazníka s alternatívnou ponukou podobného tovaru. V prípade nemožnosti dodať zákazníkovi tovar, predávajúci zákazníka o tejto skutočnosti bezodkladne informuje a pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení, do 15 dní zákazníkovi vráti ním zaplatenú cenu za tovar.

 

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (internet, telefón atď.) Pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške a úplne závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré používa zákazník.

 1. Práva Zákazníka Spotrebiteľa a Nezhodnosť Tovaru S Kúpnou Zmluvou
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi spotrebiteľovi za to, že predávaná vec je pri prevzatí zákazníkom v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád (vad).

 

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré predávajúci popisuje, prípadne ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že vec pri prevzatí spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky spotrebiteľa buď výmenou veci alebo jej opravou. Pokiaľ takýto postup nie je možný, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má zákazník právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prináležia zákazníkovi, ak síce ide o odstrániteľné chyby, pokiaľ však zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné problémy.

Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

VII. Platobné podmienky a dodanie tovaru

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 

– bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho

Číslo účtu: 2401775578/2010

IBAN: CZ59 2010 0000 0024 0177 5578, vedený v Fio banka,

– dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru

– Platobnou kartou cez platobnú bránu Thepay.cz

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

 

V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

 

Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 

Tovar je kupujúcemu dodaný:

 

– na adresu určenú kupujúcim v objednávke,

– prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil.

Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

 

Náklady na dodanie tovaru v závislosti od spôsobu odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho av potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na e-mailovú adresu kupujúceho.

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.

 

Zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odoslaním internetovej objednávky zákazníkom spotrebiteľom dochádza k uzatvoreniu zmluvy prostriedkami komunikácie na diaľku. Zákazník spotrebiteľ má právo v súlade s článkom 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/83 odstúpiť od zmluvy uzavretej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku v lehote 14 (štrnástich) dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy došlo k prevzatiu tovaru zákazníkom/spotrebiteľom.

 

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom), pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný doručiť na adresu:

Nature Republic s.r.o.

Iveta Dabrowa/Závadka 240

SK – 05333 NÁLEPKOVO

SK – Slovenská republika

Iveta Dabrowa +421 910 661 200

 

Tovar je možné reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku uvedeného nižšie.

Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Ak dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku nie je uvedený, potom je uvedený symbol téglika, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a možno ho používať.

Zákazník berie na vedomie, že s ohľadom na povahu predávaného tovaru (kozmetické produkty) musí byť tovar skladovaný pri teplotách od 5 do 25 °

 

Pokiaľ je zákazníkom spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zák. č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 108/2000 Zz o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, s prihliadnutím na spresnenie v reklamačnom poriadku.

Pokiaľ je zákazníkom osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, riadi sa zodpovednosť predávajúceho za chyby zák. č. 513/1991 Zb. obchodného zakonnika.

 

 1. Reklamácia a Záruka Tovaru

V prípade, že sa po prevzatí tovaru zákazníkom spotrebiteľom vyskytnú v záručnej lehote nedostatky tovaru, môže zákazník uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu. reklamáciu.

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia výrobku zákazníkom/spotrebiteľom. Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Ak dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku nie je uvedený, potom je uvedený symbol téglika, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a možno ho používať. Predajca zodpovedá za všetky nedostatky produktu, ktoré tovar má pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa prejavia v priebehu záručnej lehoty. Nevzťahuje sa však na nedostatky spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo bežným opotrebovaním.

Pokiaľ zákazník spotrebiteľ uplatní reklamáciu, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä pokiaľ sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácia. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Pokiaľ zákazník spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím iba na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka/spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady spojené s odborným posúdením.

Pokiaľ zákazník/spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Pokiaľ spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba nebeží. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovu uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 1. Nárok na uplatnenie záruky zaniká okr. i. v nasledujúcich prípadoch:
 2. Pokiaľ vypršala u reklamovaného tovaru záručná lehota pred dňom uplatnenia reklamácie – záruka zanikla.

Nedostatok vznikol nevhodným používaním tovaru.

Nedostatok vznikol nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.

Nedostatok vznikol neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

Nedostatok vznikol vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez súhlasu výrobcu.

Tovar bol poškodený živlami.

 1. Práva z chybného plnenia

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

– má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

– sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

– je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

– tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Povinnosti z vadného plnenia má predávajúci najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z vadného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže kupujúci vadný tovar užívať.

Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim , alebo ak to vyplýva z povahy tovaru. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ vadu sám kupujúci spôsobil.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí priznať.

Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

XII. Doručovanie

Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty na email: kontakt@misseco.sk

Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

XIII. Nevyzdvihnutie Objednávky Na Dobierku

 1. Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544–545, zákon č. 40/1964 Zb.) podľa našich obchodných podmienok.

Pokiaľ nebude expedovaná objednávka, zaslaná na dobierku zákazníkom vyzdvihnutá, bude v každom prípade požadované

uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) vo výške 9,00 – EUR.

Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a zmluvnou pokutou v tejto výške.

Upozorňujeme, že všetky nesplatené pohľadávky (neuhradená zmluvná pokuta), budú postúpené špecializovanej spoločnosti

na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených.

S okamžitou účinnosťou začíname na tomto práve trvať a náklady budú vždy vymáhané najskôr upomienkou (e-mailom zadaným v kúpnej zmluve – objednávke).

Pokiaľ pohľadávka nebude uhradená, budeme musieť podstúpiť ďalšie kroky a odovzdať pohľadávku na vymáhanie inkasnej spoločnosti.

Nižšie uvádzame náklady, ktoré Vám vznikli neprevzatím tovaru. Požadujeme uhradiť iba poštovné a balné na:

Číslo účtu: 2201242187 / 2010

IBAN: CZ35 2010 0000 0022 0124 2187

Kód banky: 2010

Titul: Úhrada za poštovné a balné

Súčasné skutočné náklady:

poštovné – 9,00 – EUR – vymáhané po kupujúcom v prípade nevyzdvihnutia zásielky.

Z toho zvoz na poštu – 5 Eur

Administratívne náklady – 4 Eur

Upozornenie:

Zákazníci, ktorí si objednajú tovar a dobierku následne nevyzdvihnú, budú zverejnení v registri nespoľahlivých nakupujúcich do tej doby, než uhradia dlžnú čiastku.

Týmto zákazníkom nemožno na našich ani iných partnerských e-shopoch zasielať tovar na dobierku.

Z registra budú vymazanie okamžite po uhradení vzniknutej škody (poštovné) a po objednaní jednej objednávky s platbou vopred na náš účet. Potom je možné opäť objednávať na dobierky.

XIV. Mimosúdne riešenie sporov

 

 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

 1. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

 1. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Povinnosti Predávajúceho
 3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi spotrebiteľovi potvrdenie. Pokiaľ je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, 22a) predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; pokiaľ nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, pokiaľ spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamácia vrátane nedostatku bude vybavená bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so zákazníkom spotrebiteľom nedohodne inak.

XVI. Povinnosti Zákazníka

 1. V prípade, že tovar javí v okamihu doručenia viditeľnej známky poškodenia, je zákazník oprávnený tovar neprevziať, je však povinný spísať o poškodení zásielky s doručovateľom protokol. Po prevzatí je kupujúci povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených nedostatkoch telefonicky alebo na e-mailovú adresu: kontakt@misseco.sk

 

Pre riadne vybavenie reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar dodávateľovi, a to poštou (ako obchodný balík), prípadne osobným doručením, a to na adresu na zaslanie reklamovaného tovaru. Reklamovaný tovar nemožno zaslať na dobierku.

Zákazník je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť (doručiť) stručný popis nedostatku.

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Na internetovej stránke (ďalej len „webová stránka“) sú použité materiály, ako sú obrázky, fotografie, grafika, logá, videá, filmy, zvukové súbory a text (ďalej len „materiál“). Materiál je majetkom spoločnosti MISSARIO., IČO: 08605548, so sídlom na adrese: Dobrovského 874/29, Prívoz, 702 00 Ostrava spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 71016 ďalej len ako „MISSARIO“), je chránený ustanoveniami zákona a vychádza z osobných práv existujúcich podľa českého a medzinárodného práva. Akékoľvek použitie materiálu nad rámec osobných účelov podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu spoločnosti. To isté platí aj pre akékoľvek zmeny materiálu, najmä preklady alebo inú formu spracovania, a na odovzdávanie materiálu ďalším osobám.

 

Pokiaľ si užívateľ materiál stiahne alebo ho použije v akejkoľvek inej forme, robí tak na svoje vlastné riziko. Spoločnosť MISSARIO nebude zodpovedná za akékoľvek straty, ktoré užívateľovi v tejto súvislosti vzniknú, najmä pokiaľ ide o údaje, hardvér alebo softvér. Zodpovednosť za úmyselné konanie alebo hrubú nedbanlivosť nebude týmto dotknutá. MISSARIO neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie práv tretích strán.

Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach boli zostavené a skontrolované s riadnou starostlivosťou. Spoločnosť MISSARIO však nepreberá akúkoľvek zodpovednosť za ich presnosť, aktuálnosť a úplnosť. Tieto webové stránky sú určené na poskytovanie všeobecných informácií a žiadnym spôsobom nenahradzujú rady lekára alebo špecialistu.

MISSARIO si vyhradzuje právo zablokovať prístup používateľa do používateľskej zóny v prípade, že používateľ poruší tieto všeobecné podmienky používania a/alebo akékoľvek zákonné ustanovenie. V takom prípade nebude prístup do tejto oblasti naďalej umožnený a akékoľvek ďalšie používanie tak bude neoprávnené. MISSARIO si vyhradzuje právo neoprávnené používanie a akékoľvek porušenie práv stíhať a vymáhať prípadné nároky, čo platí najmä pre porušenie osobných práv, ochranných známok, vzorov, autorských práv a ďalších práv z duševného vlastníctva vyplývajúcich z občianskeho alebo trestného práva.

 

 

Neúčinnosť akéhokoľvek ustanovenia obsiahnutého v týchto všeobecných podmienkach používania nemá vplyv na platnosť a účinnosť zostávajúcich ustanovení všeobecných podmienok používania.

 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky zákazníkom.

Odoslaním elektronickej objednávky zákazník bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

Tieto obchodné podmienky, pravidlá motivačného programu a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy.

Súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok a pravidlá motivačného programu.

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP jednostranne zmeniť, pričom text úplného znenia platných VOP je povinný zverejniť na stránkach internetovej predajne MISSARIO.

Všetky priania, podnety či sťažnosti zákazníkov predávajúci prijíma na elektronickej či poštovej adrese uvedenej v časti A týchto VOP v sekcii “kontaktné údaje”.

Všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou či používaním internetového obchodu MISSARIO na internetovej stránke: https://misseco.sk/sa riadia právnym poriadkom Českej republiky a prípadné súdne spory z týchto právnych vzťahov budú rozhodované českými súdmi.

V prípade reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu nákladov na doručenie reklamovaného tovaru v nutnej výške. Zmluvné strany výslovne dojednávajú, že predávajúci uhradí zákazníkovi účelne vynaložené náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu, iba na základe daňového dokladu preukazujúceho výšku skutočne vynaložených nákladov na doručenie.

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 24.5.2018